Hotel Brigantina, Kherson, Ukraine Украина, г. Херсон, 73021, ул. Патона, 4
тел.: 38 (0552) 27-37-31, 41-19-33
факс: 41-19-27
brig@tpm.com.ua

Гостиница в ХерсонеНомераРесторанУслугиЭкскурсииЦеныКак нас найтиДокументы

ДОКУМЕНТЫ

Річна інформація емітента

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «Готельний комплекс «Бригантина», код за ЄДРПОУ – 14118343, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25/04/2014р. о 12.00 за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Патона, 4, 2-й поверх, зал «Східний».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21/04/2014р.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 11.00 до 11.45 в день та за місцем проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Звіт виконавчого орану Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
  5. Про затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2013р.
  6. Про розподіл прибутку Товариства та дивідендів, визначення порядку покриття збитків.
  7. Про обрання Наглядової ради.
  8. Про обрання Ревізійної комісії.
  9. Про відчуження майна товариства.
  10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 27160,7 27305,8
Основні засоби 1670,0 1783,7
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 25481,5 25510,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 9,2 11,7
Непокритий збиток 3146,1 3020,2
Власний капітал 1379,2 1505,1
Статутний капітал 1193,0 1193,0
Довгострокові зобов'язання 25407,5 25407,5
Поточні зобов'язання 374,0 393,2
Чистий збиток 125,9 27,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 27,4 27,4
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 4773580 4773580
10 10

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів акціонерів, мати при собі документи, що посвідчують особу ( паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу ( паспорт).

З матеріалами з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитися в робочі дні за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Патона, 4, 2-й поверх, зал «Східний». Контактана особа: Гуральська Тамара Сергіївна. Телефони для довідок: (0552) 41-19-27.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів оприлюднено 21/03/2013 року у № 55(1808) Бюлетеня «Відомості НКЦПФР».

Генеральний директор

Отдых в Херсоне | Рестораны Херсона | Клубы Херсона | О херсоне | Карта сайта